LEERLINGBEGELEIDING EN ZORG
 
Coach
 
  
 
speciale leerlingbegeleiding
 
 
De school kent een aantal speciale leerlingbegeleiders. Dit zijn docenten die leerlingen begeleiden bij bijzondere problemen op sociaal-emotioneel gebied. 
 
 
 
schoolmaatschappelijk werk
en begeleider passend
onderwijs (BPO)                                                                                                                                       
 
Wekelijks is de schoolmaatschappelijk werker in de school aanwezig om leerlingen te helpen die bijzondere ondersteuning nodig hebben. Ook de begeleider passend onderwijs (BPO) is zeer regelmatig in de school om te ondersteunen bij bijvoorbeeld faalangst, plannen, concentratieproblemen enz.
 
zorgadviesteam
 
 
De school kent een ervaren zorgadviesteam dat o.a. bestaat uit de afdelingsleider, een leerlingbegeleider, de schoolmaatschappelijk werker, de leerplichtambtenaar en de wijkagent.
 
dyslexie en remedial teaching
 
 
Met leerlingen van wie is aangetoond dat ze dyslectisch zijn, houdt de school o.a. rekening door voor schriftelijk werk meer tijd beschikbaar te stellen, indien gewenst opgaven te vergroten of digitale hulpmiddelen in te zetten zoals spellingscontrole bij toetsen, Sprintplus en Dedicon. Er is een remedial teacher in de school die wekelijks aanwezig is om dyslectische leerlingen te ondersteunen en te begeleiden.
 
faalangst
 
 
In de brugklas wordt in de loop van het schooljaar de schoolvragenlijst afgenomen. Hieruit zou o.a. naar voren kunnen komen dat een leerling faalangstig is. Evenals bij dyslexie kan dan verder onderzoek plaatsvinden en kan hulp geboden worden. Voor leerlingen met examenvrees kan een groepje gevormd worden, o.l.v. een docent(e) of de begeleider passend onderwijs, om hiermee beter om te leren gaan.
 
 
 
 JOP
(jouw ontwikkelingsplan)
 
 
 
 
We houden rekening met verschillen tussen leerlingen voor wat betreft niveau, ontwikkeling, zorgbehoefte en leerstijl. Bij de start van het schooljaar spreekt de mentor met iedere leerling en zijn ouder(s) over toekomstplannen en leerdoelen. Dit doen we met JOP (jouw ontwikkelingsplan). Regelmatig kijken we aan de hand van dit plan terug, maken we goede afspraken en blikken we vooruit. Leerlingen die (tijdelijk) extra hulp nodig hebben, bieden we een goed ontwikkelde zorgstructuur. We zorgen met onze professionals op school voor een leerlinggerichte aanpak.